Design, Engineering, Manufacturing and Installation Co. greenid

Tel & Fax :    +98-21-44036728

Cell phone :   +98-912-2262366

Email :  [email protected]


GREENID CO

Unit 5, No.5,Sharifi St.,Behnam St.,

 Kashani Blvd,  Tehran , Iran

©Copyright by GREENID

Any questions concerting our services?

Contact Us now

Site Map

شرکت گرین آیدی بنا به در خواست ، با استفاده از بهترین مدلهای طراحی اجزاء شرکت های معتبر در زمینه سیلوی ذخیره مواد توانایی طراحیی و ساخت انواع سیلو با ظرفیت های مختلف جهت صنایع سیمان ، صنایع معدنی را دارد    سیلوی اختلاط بطور همزمان جهت فرایند پیوسته ترکیب و اختلاط مواد و همچنین برای ذخیره سازی مواد خام استفاده می شود


هموژنایزینگ ( یک دست سازی) ، انبارش مواد و سیستم کنترل


سیستم تخلیه مواد از سیلوی منفرد توسط واحد کنترل برنامه ریزی و کنترل می شود و به وسیله واحد کنترل می توان جریان خروجی را براساس نیاز و وضعیت موجود انتخاب کرد ، سیلوی مواد منفرد توسط یونیت کنترل محلی و مرکزی برنامه ریزی و نگهداری میشود

سیستم سیلوی منفرد به همراه تغذیه کوره یک مجموعه مقرون به صرفه است که در این سیستماستفاده از دو سیلو در ذخیره مواد خام به یک سیلو تقلیل می یابد

الواتور تغذیه کوره در این سیستم خذف شده است

ایر اسلاید ها و سیستم انتقال بین دو سیلوی مواد و ایر اسلاید بین سیلوی مواد و دپارتمان تغذیه مواد خذف شده است تکنولوژی سیلوی مواد خام واحد

کف سیلوی مواد خام در سیلوی واحد بطور ویژه جهت خروج مطلوب مواد از سیلوی مواد خام طراحی شده است ، برای تحقق این مطلب از هفت خروجی یکسان بصورت شش ضلعی که در مرکز هر شش ضلعی یک مخروط فلزی وجود داردکه این مخروط اثر بسیار زیادی جهت خروج مطلوب مواد از سیلو و همچنین بالابردن ضریب اختلاط دارد از دیگر اثر های مخروط کف سیلو موارد ذیل می باشدازبین بردن فشار خروجی مواد اطمینان از خروج مواد از سیلو و در قسمت هوا دهی کف سیلو سیلوی واحد با هدف حفظ الگوی مطلوب خروج مواد از سیلو طراحی شده است و از نکات برجسته دیگر این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد دریچه بازدید سقف سیلو ، شیر فشار بالا و فشار پایین و ارتفاع سنج طراحی مخزن اختلات و تغذیه کوره پیشرفته که این مجموعه در قسمت زیرین سیلو وجود دارد

استفاده از 42 بخش مجزا در کف سیلو بگونه ای که هر بخش بصورت مجزا هوادهی می شود شیر قطع و وصل و استفاده از اسلاید گیت در هر خروجی جهت تعمیر و  نگهداری آسان کلیه فلپ ولو ها و فلپ گیت ها بگونه ای طراحی شده است که در صورت قطع سیستم هوای فشرده بصورت مکانیکی فلپ بسته شده و کنترل خروجی مواد از سیلو همچنان امکان پذیر استEnglish


High Capacity Silo Steel Silo

High Capacity Silo


Steel Silo


 سیلوی فلت یا سیلوی ایر اسلایدی

Conventional Cone Silo

Blending Silo Silo Catalog High Capacity Silo Steel Silo

High Capacity Silo


Steel Silo


 سیلوی فلت یا سیلوی ایر اسلایدی

Conventional Cone Silo